Amitābha

  • Amitābha

    Amitābha

  • Amitābha

    Kirishima-shi, Kagoshima

    Saion-ji

totop